Skip Navigation Links > Møtereferat > 2013-02-08

Årsmøte 2013

Sak 1: Årsberetning for 2012

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2012 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv
Thora Vodahl Rye President
Verner Jepsen Kasserer
Ellen Samuelsen Sekretær
Oddveig Hegdahl Styremedlem
Norvald Marcedo Styremedlem
Brit Bjørkamo Varamedlem
Jørgen Grinde Varamedlem
Erik Rannem Revisor
Gunnar Severeide leder valgkomite

Styremøter

Styret har hatt 3 styremøter i 2012/2013 og har bl.a. behandlet følgende saker:

  • Konstituering av styret
  • Tema på vinkvelder
  • Forberedelse til årsmøte - program for 2013
  • Vinturer

Medlemsmøtene

I 2012 gikk en av vinklubbens stiftere, Inger Åse Rannem, bort. Hun er dypt savnet, men vi minnes henne med glede og takker for den innsatsen hun har lagt ned for klubben.

Medlemstallet er stabilt på 54 personer, ett par har meldt seg ut og ett nytt har kommet til. For 2013 blir medlemstallet 56 personer.

Dette er det første året vi har hatt medlemsmøtene på Grand hotell. Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet. Oppmøtet har vært gjennomgående godt, og årets sommeravslutning på Skjelvågen ble en spesiell suksess. Også møtene på Grand har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og godt humør.

Styret takker alle vertsparene for vel utført jobb i 2012.

Økonomi

Budsjettet for 2012 var basert på 54 betalende medlemmer og en kuvertpris på Grand på kr 400,- pr person. Årsegnskapet for 2012 er oppgjort med et underskudd på kr 7 029.76 – hovedårsaken til dette er kostnader forbundet med leie av Pakkhus og buss til sommeravslutningen på Skjelvågen.

Vinklubben har en beholdning på kr 29 868.76 pr 31.12.2012.

Medlemskontingenten har for 2012 vært kr 650,- pr medlem. Medlemskontingent foreslås uendret for 2013 til tross for underskuddet i 2012, fordi vi har kapital å tære på.

Steinkjer Vinklubb Ølvin den 15.01.2011
Styret

Sak 2: Regnskap

Ved inngangen til året hadde klubben en beholdning på kr 36 898,69
Inntekter/medlemskontingent kr 33 887,00
Utgifter kr 40 961,75
Beholdning pr 31.13.2012 kr 29 868,93

Regnskapet et revidert og funnet i orden jfr. Vedlagte revisorrapport.

Sak 3: Budsjett

Inntekter

Beholdning pr 31.12.2012 kr 29 868,93
Inntekt medlemskontingent kr 36 400,00
I alt kr 66 268,93

Utgifter

Innkjøp vin a kr 160 pr person 5 møter med i snitt 40 deltakere kr 32 000,00
Innleie foredragsholder kr 4 400,00
I alt kr 36 400,00

Med dette legger styret fram et budsjett med balanse mellom inntekt og utgift. Det betyr at vi har en buffer i oppspart kapital til bruk a) hvis antall deltakere pr møte blir større enn tidligere, og b) til å dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med leie av lokaler og transport til sommermøter c) annet som styret foreslår (og som legges fram for medlemmene).

På bakgrunn av dette foreslår styret ingen økning i medlemskontingenten på kr 650 pr. person for 2013.

Sak 4: Årsprogram for 2013

Styret foreslår følgende møtedatoer, temaer og vertskap for 2013 og for årsmøtet i 2014:

Dato Tema Vertskap
11.04.2013 Viner fra Sørlige Afrika Omar Ingimundar/ Åse Gravås. Terje og Heidi Smistad
14.06.2013 Sommermøte Ursula og Kåre Fosvik, Åse og Idar Vesterdal
06.09.2013 Viner fra USA Terje og Gro Malmo, Arild og Anne Berit Wanderås
22.11.2013 Vin til mat og mat til vin Torill Holten/Odd Erik Karlsen, Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
07.02.2014 Årsmøte – viner fra Portugal Birger og Magnhild Asphaug, Bjørn Kvaran og Oddveig Hegdahl

Sak 5: Innkomne saker

Sak 6: Valg

Det skal velges to nye styremedlemmer og ett varamedlem. Det vises til eget forslag fra valgkomiteen.