Skip Navigation Links > Om klubben > Vedtekter

Endring (Årsmøtet 2008)

VEDTEKTER

FOR

STEINKJER VINKLUBB ØLVIN

Stiftet 8. mars 1996

 

Vinklubbens navn er Steinkjer Vinklubb Ølvin.

Vinklubben er tilsluttet Norske Vinklubbers Forbund (NVF).

Vinklubbens formål er å fremme god vinkultur gjennom informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene.

Medlemskap kan søkes av personer med interesse for vin, vinkunnskap og vinkultur.

 1. Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til Steinkjer Vinklubbs styre.
 2. Opptakelse som medlem avgjøres av Steinkjer Vinklubbs styre.
 3. Medlemstall i Steinkjer Vinklubb er satt til maks 60.
 4. Utmelding skal skje skriftlig til Steinkjer Vinklubbs styre.
 5. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år, skal strykes.
Arbeidsprogram
Steinkjer Vinklubbs styre skal:
 1. Styret skal lede Steinkjer Vinklubbs arbeid i årsmøteperioden, fastlegge program og budsjett samt bistå den årlige drift.
 2. Bidra med å skaffe foredragsholdere og kursledere.
 3. Bidra til at referat fra medlemsmøter sendes web ansvarlig.
 4. Sørge for at klubbens hjemmeside holdes oppdatert.
 5. Vurdere søknad om opptak fra nye medlemmer.
 6. Legge opp reiser til vindistrikter, skaffe introduksjoner og lignende.

Kontingenten fastsettes på ordinært årsmøte og betales for 1 år av gangen gjeldene fra årsmøte til årsmøte. Kontingenten fastsettes av årsmøte.

Årsmøtet er Steinkjer Vinklubbs høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar måned og innkalles skriftlig med dagsorden med minst 10 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styre i hende innen 2 uker før årsmøte. Bare medlemmer har adgang til årsmøter. Unntak kan gjøres i spesielle sammenhenger.

Det ordinære årsmøte skal behandle:

 • Styrets årsberetning
 • Revidert regnskap
 • Budsjett og fastsette kontingent og godtgjørelser
 • Steinkjer Vinklubbs generelle arbeid og retningslinjer
 • Årsprogram
 • Innkomne saker
 • Valg

Valg foretas på ordinært årsmøte.

Styre skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Følgende styrefunksjoner velges:

 • President
 • 4 styremedlemmer
 • Varamedlem 1 og 2.

Videre velges 1 revisor og en valgkomite bestående av 2 medlemmer og 1 varamedlem.
President, 2 styremedlemmer, varamedlem 1 og revisor velges det ene året. 2 styremedlemmer og varamedlem 2 velges det andre året. Valgkomite velges hvert år.(av styret )

Stemmerett på ordinært årsmøte i alle viktige klubbsaker har kun medlemmer av Steinkjer Vinklubb. For å ha stemmerett på årsmøte må forfalt kontingent være betalt.

Valgene skal være skriftlige når det forlanges eller når det er mer enn ett forslag til hvert verv.
Det kreves alminnelig stemmeflertall blant de fremmøtte medlemmer for alle verv.

Funksjonstid Alle nevnte verv trer i kraft straks etter valget og funksjonstiden er 2 år for alle unntatt valgkomiteen som har 1 års funksjonstid.

Styret konstituerer seg selv og velger kasserer og sekretær.
Presidenten er styrets leder.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Styremøter skal holdes når presidenten eller flertallet av styremedlemmene forlanger det.
Styremøte er beslutningsdyktig kun når minst 4 av dets medlemmer, inkludert varamedlemmer, er til stede.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles skriftlig med dagsorden med minst 3 ukers varsel når styret forlanger det, eller når minst ¼ av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det skriftlig til styret med begrunnelse.

Det er ikke anledning til å ta opp andre saker enn de som er oppført på dagsorden.
Bare medlemmer har adgang til ekstraordinært årsmøte. Unntak kan gjøres ved enstemmig styrebeslutning.

Protokoll skal føres for styremøter og ordinære og ekstraordinære årsmøter.

Endringer i vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 stemmeflertall blant de fremmøtte stemmeberettige medlemmer.

Eksklusjon Medlemmer som på noen måte har skadet Steinkjer Vinklubb eller klubbens omdømme kan ekskluderes for kortere eller lengre tid ved enstemmig styrebeslutning.

Oppløsning av Steinkjer Vinklubb kan kun skje etter vedtak på 2 årsmøter med minst 1 måneds mellomrom og krever på begge årsmøtene minst 2/3 stemmetall blant de fremmøtte medlemmers skriftlige stemmer.

Årsmøtet avgjør hvorledes Steinkjer Vinklubbs midler skal anvendes med minst 2/3 stemmetall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmers skriftlige stemmer.

........................................... ...........................................