Skip Navigation Links > Møtereferat > 2014-02-07

Årsmøte i Steinkjer Vinklubb Ølvin 07.02.14

Steinkjer Vinklubb Ølvin holdt årsmøte på Quality Hotell Grand fredag 07.02.2014.
29 av klubbens medlemmer var tilstede.

President Thora Rye ønsket velkommen Det var ingen bemerkninger til saklista. Presidenten fungerte som møteleder.

 1. Årsberetning 2013 ble gjennomgått og godkjent uten merknad.
 2. Regnskap 2013 ble gjennomgått og godkjent uten merknad.
 3. Budsjett 2014 ble gjennomgått og godkjent med en tilføyelse. Det ble fremmet forslag om å bevilge kr. 3000,- til deltagelse på årsmøte i Norske Vinklubbers Forbund. Møte er i år i Trondheim og finner sted lørdag 29.mars. Styret blir enig om hvem som skal delta. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  Styret la fram et budsjett med underskudd på kr.6 560-. Vi har satt gjennomsnittlig oppmøte til 36 personer. Blir oppmøteprosenten som for 2013, med et snitt på 30 personer, ender vi med et underskudd på kun kr.150,00. Det er ingen målsetting. Styret ønsker at flest mulig møter på vin -kveldene.
  Vi har en buffer i oppspart kapital til bruk a) hvis antall deltakere pr. møte blir større enn tidligere, og b) til å dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med leie av lokaler og transport til sommermøter c) annet som styret foreslår (og som legges fram for medlemmene).
  På bakgrunn av dette foreslo styret medlemskontingenten uendret på kr.650,- pr.medlem.
  Gjennomsnittspris på vin uendret på kr.160,- pr. deltager.
 4. Det ble orientert om klubbens generelle arbeids og retningslinjer.
 5. Årsprogram 2014/15 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
Møtedato Tema Vertskap
04.04.14 Viner fra Languedoc/Roussillon Norwald Macedo og Siv Lilleby
Thora og Odd Jørgen Rye
06.06.14 Sommermøte-sommermat og vin Erik Rannem
Ingrid og Pål Dahlø
05.09.14 Ost og vin Johan Chr. og Eva Tempte Mørkved
Øyvind og Torgunn Jørstad
14.11.14 Riesling til norsk julemat? Ola og Solveig Moxness
Gunn og Jørgen Grinde
06.02.15 Årsmøte – spansk eller fransk til sjømat? Asbjørn og Marit Helland
Verner Jepsen og Brit Bjørkamo
 1. Det var ingen innkomne saker.
 2. Presidenten ledet valget og la fram forslaget fra valgkomiteen. Valgkomiteen bestod av Gunnar Severeide.
  Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret for 2014

Navn Verv
Brit Bjørkamo ikke på valg
Jørgen Grinde ikke på valg
Birger Asphaug valgt for 2 år
Idar Vesterdal valgt for 2 år
Marit Helland valgt for 2 år
Arild Wanderås varamedlem
Odd Erik Karlsen varamedlem

Det ble foreslått at styret konstituerer seg selv med leder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Valgkomite velges av styret.

Birger Asphaug tok ansvar for at det nye styret konstituerer seg.

Thora Rye