Skip Navigation Links > Møtereferat > 2015-02-06 (Årsmøte)

Årsmøte i Steinkjer Vinklubb Ølvin 06.02.15

Sak 1: Årsberetning for 2014

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2014 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Birger Asphaug Kasserer
Brit Bjørkamo Sekretær
Marit Helland Styremedlem
Idar Vesterdal Styremedlem
Odd Erik Karlsen Varamedlem
Arild Wanderås Varamedlem
Erik Rannem Revisor
Gunnar Severeide Leder valgkomite

Styremøter

Styret har hatt to møter i 2014/2015 og har behandlet følgende saker:

  • Konstituering av styret
  • Søknad om medlemskap
  • Deltakelse på årsmøtet i Norsk Vinklubbers Forbund
  • Forberedelse til årsmøtet
  • Tema på vinkvelder 2015 / møteprogram 2015

Medlemskap

Medlemstallet pr. 1.februar er 54 medlemmer. Åtte personer har meldt seg ut, mens syv personer er tatt opp som medlemmer.

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet med unntak av at tidspunktet for sommermøtet ble flyttet pga. sammenfall med pinsen. Medlemsmøtene har vært gjennomført på Grand hotell. Vi er meget godt fornøyd med service, meny og servering Det har vært godt oppmøte og møtene har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og godt humør. Både det faglige og sosiale innholdet har vært ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Sommermøtet ble gjennomført på en flott måte på Steinkjer Skistadion.

Styret takker alle vertsparene for godt utført jobb.

Følgende møteprogram ble gjennomført

Dato Tema Vertskap
25.04.14 Viner fra Languedoc/Roussillon Siv Lilleby og Norwald Macedo
Thora og Odd Jørgen Rye
13.06.14 Sommermøte - sommermat og vin Astrid Farbu og Erik Rannem
Ingrid og Pål Dahlø
05.09.14 Ost og vin Eva Tempte M og Johan Chr. Mørkved
Brit Bjørkamo og Verner Jepsen
14.11.14 Riesling til norsk julemat? Solveig og Ola Moxness
Gunn og Jørgen Grinde
06.02.15 Årsmøte – spansk eller fransk til sjømat? Marit og Asbjørn Helland
Anne-Berit og Arild Wanderås

Økonomi

Regnskapet for 2014 er oppgjort med et underskudd på kr. 7.620, 29.

Vinklubben har en beholdning på kr. 20561,94 pr. 31.12.2014

Medlemskontigenten 2014 har vært kr 650,- pr. medlem.

Grand Hotells kuvertpris har for 2014 vært kr. 425,- pr. person. 

Steinkjer Vinklubb Ølvin 12. januar 2015
Styret

Sak 2: Regnskap

Ved inngangen til året hadde klubben en beholdning på kr 28 181,23
Inntekter/medlemskontingent kr 31 733,71
Utgifter kr 39 354,75
Beholdning pr 31.12.2014 kr 20 561,94

Regnskapet et revidert og funnet i orden jfr. Vedlagte revisorrapport.

Sak 3: Budsjett

  Inntekter Utgifter
Kontingent 39.200  
Vin 5 møter   28.000
Medlemsskap NVKF   3.000
Ekstern foredragsholder   3.000
Sommermøte   2.000
Deltakelse på årsmøte NVK   3.200
Sum 39.200 39.200

Vin 5.000 pr møte + prøvesmaking: 3.000.Totalt 28.000

Kontigenten for 2015 foreslås økt til kr. 700,- pr. medlem.

Budsjettforslaget er basert på 56 medlemmer.

Med dette legger styret fram et budsjett med balanse mellom inntekt og utgift. Det betyr at vi har en buffer i oppspart kapital til bruk

  1. hvis antall deltakere pr møte blir større enn tidligere, og
  2. til å dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med leie av lokaler og transport til sommermøter
  3. annet som styret foreslår (og som legges fram for medlemmene).

Denne bufferen har blitt redusert de siste årene og er nå kommet ned på et nivå som bør opprettholdes for å møte de ovennevnte forhold. For å opprettholde dette nivået på kapitalbeholdningen foreslår styret en økning av kontigenten med kr. 50, pr. medlem. Kontigent for 2015 blir da kr. 700,- pr. medlem. Kontigenten har vært uforandret siden (i hvert fall) 2006. Gjennomsnittspris på vin på møtene opprettholdes som nå med kr. 160 pr. deltager.

Sak 4: Steinkjer Vinklubb Ølvins generelle arbeid og retningslinjer

Her åpnes det for at årsmøtet kan komme med synspunkter og forslag.

Ad Bulletinen: denne lages nå i digital utgave. Lenke finnes på hjemmesiden til Norske Vinklubbers Forbund. Det er også mulig å abonnere på en papirutgave til en pris av kr. 400,-.

Sak 5: Årsprogram for 2015

Dato Tema Vertskap
24.04.15 Viner fra Sicilia Berit og Bjørn Krane
Sidsel Owren og Jostein Østeraas
12.06.15 Sommermøte - sommermat og vin Åse Gravås og Omar Ingimundar
Ellen Samuelsen og Robert Øfsti
04.09.15 Vin til lam Ursula og Kåre Fossvik
Gro og Terje Malmo
13.11.15 Viner fra Argentina Ingunn Krekling og Finn-Åge Søråsen
Vigdis og Hans Petter Stokke
05.02.16 Årsmøte. Viner basert på Merlot-druen Heidi og Terje Smistad
Anne Marie og Odd-Arvid Møller

Sak 6: Innkomne saker

Ingen saker er meldt inn.

Sak 7: Valg

Det skal velges president, et styremedlem, to varamedlemmer og revisor. Se forslag fra valgkomiteen.

Referat fra årsmøtet i Steinkjer Vinklubb Ølvin 6/2-15.

Kontingenten for 2015 foreslås økt med kr. 50,- pr medlem til kr 700,-
Dette ble enstemmig vedtatt.

Avtalen med Grand Hotell er reforhandlet med en liten økning.
Kr. 440,- for en to retters middag og kr 500,- for en tre retters middag.

Styret vurderer en vintur i 2016 da vinklubben har jubileum dette året.
Styret fikk i oppdrag å komme med et forslag på tur for 2016.

Det ble diskutert om medlemstallet skulle økes i 2016.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble enstemmig vedtatt.

Referent Brit Bjørkamo.