Skip Navigation Links > Møtereferat > 2016-02-05 (Årsmøte)

Årsmøte i Steinkjer Vinklubb Ølvin 05.02.16

Sak 1: Årsberetning for 2015

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2015 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte::

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Birger Asphaug Kasserer
Marit Helland Styremedlem
Idar Vesterdal Styremedlem
Arild Wanderås Sekretær
Kåre Fossvik Varamedlem
Gunnar Severeide Varamedlem
Erik Rannem Revisor
  Leder valgkomite

 

Styremøter

Styret har hatt ett møte i 2015/2016 og har behandlet følgende saker:

 • Konstituering av styret
 • Søknad om medlemskap
 • Forberedelse til årsmøtet
 • Tema på vinkvelder 2016 / møteprogram 2016
 • Vintur
 • Eventuell markering av klubbens 20 – årsjubileum

Medlemskap

Medlemstallet pr. 1.februar er 54 medlemmer hvorav to har hatt permisjon. To personer har meldt seg ut, mens to personer er tatt opp som medlemmer.

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet, Medlemsmøtene har vært gjennomført på Grand hotell. Vi er meget godt fornøyd med service, meny og servering Det har vært godt oppmøte og møtene har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og godt humør. Både det faglige og sosiale innholdet har vært ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Sommermøtet ble gjennomført på en flott måte på Gulburet, Inderøy. Her fikk vi oppleve god og kortreist mat, gode viner, godt øl og et interessant kåseri om stedets historikk.

Styret takker alle vertsparene for meget godt utført jobb.

Følgende møteprogram ble gjennomført

Dato Tema Vertskap
24.04.15 Viner fra Sicilia Berit og Bjørn Krane
Sidsel Owren og Jostein Østeraas
12.06.15 Sommermøte - sommermat og vin Åse Gravås og Omar Ingimundar
Ellen Samuelsen og Robert Øfsti
04.09.15 Vin til lam Ursula og Kåre Fossvik
Heidi og Terje Smistad
13.11.15 Viner fra Argentina Ingunn Krekling og Finn-Åge Søråsen
Vigdis og Hans Petter Stokke
05.02.16 Årsmøte Viner basert på Merlot-druen Gro og Terje Malmo
Anne Marie og Odd-Arvid Møller

 

Økonomi

Regnskapet for 2015 er oppgjort med et underskudd på kr. 3 500,28.

Vinklubben har en beholdning på kr. 17 061,66 pr. 31.12.2015

Medlemskontingenten 2015 har vært kr 700,- pr. medlem.

Grand Hotells kuvertpris har for 2015 vært kr. 440,- pr. person for et to-retters måltid. 

Steinkjer 5. februar 2016
Styret for Steinkjer Vinklubb Ølvin

Sak 2: Regnskap 2015

Ved inngangen til året hadde klubben en beholdning på kr 20 561,94
Inntekter/medlemskontingent kr 38 112,52
Utgifter kr 41 612,80
Beholdning pr 31.12.2015 kr 17 061,66

Regnskapet et revidert og funnet i orden jfr. Vedlagte revisorrapport.

Sak 3: Budsjett 2016

  Inntekter Utgifter
Kontingent 54 medlemmer 37.800  
Vin 5 møter 34 deltakere   30.000
Medlemsskap NVKF   3.800
Ekstern foredragsholder   0
Sommermøte – buss   0
Nettside   2.000
Diverse   2.000
Sum 37.800 37.800

Vin kr. 5.000 pr. møte + prøvesmaking kr. 3000: Totalt kr.30.000

Kontingenten for 2016 foreslås økt til kr. 750,- pr. medlem.

Budsjettforslaget er basert på 54 medlemmer.

Med dette legger styret fram et budsjett med balanse mellom inntekt og utgift. Det betyr at vi har en buffer i oppspart kapital til bruk a) hvis antall deltakere pr møte blir større enn tidligere, og b) til å dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med leie av lokaler og transport til sommermøter c) annet som styret foreslår (og som legges fram for medlemmene). Denne bufferen har blitt redusert de siste årene og er nå kommet ned på et nivå som bør opprettholdes for å møte de ovennevnte forhold. For å opprettholde dette nivået på kapitalbeholdningen foreslår styret en økning av kontingenten med kr. 50, pr. medlem. Kontingent for 2016 blir da kr. 750,- pr. medlem. Gjennomsnittspris på vin på møtene opprettholdes som nå med kr. 160 pr. deltager.

Sak 4: Forslag til program 2016

Dato Tema Vertskap
22.04.16 Viner fra New Zealand Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland  
Åse og Idar Vesterdal
10.06.16 Vin og sommermat Siv Lilleby og Norvald Macedo
Thora og Odd Jørgen Rye
03.09.16 Viner fra Duoro, Spania Anne- Berit og Rolf Karset
Eva og Finn Bjørgo
04.11.16 Min favorittvin. Jubileumsmarkering Ellen Samuelsen og Robert Øfsti
Ingrid Rosvold og Pål Dahlø
Styret
03.02.17 Viner fra Rhone - dalen Magnhild og Birger Asphaug
Gunn Astrid og Jørgen Grinde

Sak 5: Steinkjer Vinklubb Ølvins generelle arbeid og retningslinjer

Her åpnes det for at årsmøtet kan komme med synspunkter og forslag.

Ad Bulletinen: denne lages nå i digital utgave. Lenke finnes på hjemmesiden til Norske Vinklubbers Forbund. Det er også mulig å abonnere på en papirutgave til en pris av kr. 400,-.

Sak 6: Innkomne saker

Ingen saker er meldt inn.

Sak 7: Valg

Det skal velges tre styremedlemmer, ett varamedlemmer og revisor. Se forslag fra valgkomiteen.

Steinkjer 5. februar 2016
Styret i Steinkjer Vinklubb Ølvin


Referat fra Årsmøtet i Steinkjer Vinklubb 5. februar 2016

Steinkjer Vinklubb Ølvin avholdt sitt årsmøte på Quality Grand hotell fredag 5.februar 2016. 32 av medlemmene var til stede.

President Jørgen Grinde ønsket velkommen og fikk godkjent innkalling og sakliste. Han ble også enstemmig valgt som møteleder.  Arild Wanderås ble valgt som møtesekretær.

Odd Jørgen Rye og Omar Ingimundar ble valgt til å underskrive protokollen.

 1. Styrets årsberetning 2015 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknader.
 2. Regnskapet for 2015 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknader.
 3. Budsjettet for 2016 ble gjennomgått og det fremkom forslag om å heve kontingenten med kr. 100.- Dette ble enstemmig vedtatt og kontingenten for 2016 blir etter dette kr. 800.- pr. år. Diverseposten i budsjettet blir styrket med økningen i kontingenten. Budsjettet er satt opp med kontingent for 54 personer, men vi har i ettertid fått utmelding fra 2 personer.
 4. Det ble orientert om klubbens generelle arbeid og retningslinjer.
 5. Årsprogram for 2016/2017 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
   
  Dato Tema Vertskap
  22.04.16 Viner fra New Zealand Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland  
  Åse og Idar Vesterdal
  10.06.16 Vin og sommermat Siv Lilleby og Norvald Macedo
  Thora og Odd Jørgen Rye
  02.09.16 Viner fra Duoro, Spania Anne- Berit og Rolf Karset
  Eva og Finn Bjørgo
  04.11.16 Min favorittvin. Jubileumsmarkering Ellen Samuelsen og Robert Øfsti
  Ingrid Rosvold og Pål Dahlø
  Styret
  03.02.17 Viner fra Rhone - dalen Magnhild og Birger Asphaug
  Gunn Astrid og Jørgen Grinde

  Novembermøtet gjennomføres i samarbeid med styret for så vidt gjelder Vinklubbens 20 års markering.

 6. Innkomne saker. Ingen saker er meldt inn.
 7. Valg.  Valgkomiteen har bestått av Odd Jørgen Rye / Thora Rye og Asbjørn Kvernland / Anne Brit Strand.
  Valget ga følgende enstemmige resultat:
  Navn Verv
  Jørgen Grinde President
  Birger Asphaug Styremedlem
  Marit Helland Styremedlem
  Idar Vesterdal Styremedlem
  Arild Wanderås Styremedlem
  Kåre Fossvik Varamedlem
  Ola Moxness Varamedlem
  Rolf Karset Revisor
  Odd Jørgen og Tora Rye
  Anne Brit Strand og Asbjørn  Kvernland
  Valgkomite

Det er opp til styret å fordele funksjonene som kasserer, sekretær og eventuelt andre roller.

Avslutningsvis ble det orientert om mulig vintur i 2017.  Styret arbeider videre med saken, og presidenten sender ut mail for å sjekke ut interessen når sted, tidspunkt og pris er mer klarlagt. 

Referent: Arild Wanderås