Skip Navigation Links > Møtereferat > 2017-02-03 (Årsmøte)

Årsmøte i Steinkjer Vinklubb Ølvin 03.02.17

Årsmøtet ble avholdt på Quality Grand hotell fredag 3.februar 2017. Det var 28 medlemmer til stede.

President Jørgen Grinde ønsket velkommen og fikk godkjent innkalling og sakliste. Han ble også enstemmig valgt som møteleder. Arild Wanderås ble valgt som møtesekretær.

Eva Tempte og Ola Moxness ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 1: Årsberetning for 2016

Vedtak: Styrets årsberetning for 2016 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknader.

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2016 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Birger Asphaug Kasserer
Marit Helland Styremedlem
Idar Vesterdal Styremedlem
Arild Wanderås Sekretær
Kåre Fossvik Varamedlem
Ola Moxness Varamedlem
Rolf Karset Revisor
Odd Jørgen og Tora Rye(leder)
Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Valgkomité

 

Styremøter

Styret har hatt to møter i 2016/2017 og har behandlet følgende saker:

 • Konstituering av styret
 • Søknad om medlemskap
 • Forberedelse til årsmøtet
 • Tema på vinkvelder 2016 / møteprogram 2017
 • Vintur
 • Markering av klubbens 20 – årsjubileum

Medlemskap

Medlemstallet pr. 1.februar er 56 medlemmer hvorav to av disse har permisjon. Seks personer har meldt seg ut, mens åtte personer er tatt opp som medlemmer.

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet. Medlemsmøtene har vært gjennomført på Grand hotell. Vi er meget godt fornøyd med service, meny og servering. Det har vært godt oppmøte og møtene har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og godt humør. Både det faglige og sosiale innholdet har vært ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Sommermøtet ble gjennomført på en flott måte i «Fengslet» på Tingvoll Hotell.

Styret takker alle vertsparene for meget godt utført jobb. En spesiell takk går til komiteen for jubileumsarrangementet. 20-årsjubileumet ble meget vellykket med utmerket mat, nydelige viner, flotte taler og god underholdning.

Følgende møteprogram ble gjennomført

Dato Tema Vertskap
22.04.16 Viner fra New Zealand Eva og Finn Bjørgo
Anne-Berit og Rolf Karset
10.06.16 Vin og sommermat, Tingvoll Hotel Siv Lilleby og Norvald Macedo
Thora og Odd Jørgen Rye
03.09.16 Viner fra Duoro, Spania Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Åse og Idar Vesterdal
04.11.16 Min favorittvin. Markering av 20-års jubileet Ellen Samuelsen og Robert Øfsti
Ingrid Rosvold og Pål Dahlø
Styret
03.02.17 Viner fra Rhone - dalen Magnhild og Birger Asphaug
Gunn Astrid og Jørgen Grinde

 

Økonomi

Regnskapet for 2016 er oppgjort med et underskudd på kr. 4 547,08.

Vinklubben har en beholdning på kr. 12 514,58 pr. 31.12.2016

Medlemskontingenten 2016 har vært kr 800,- pr. medlem.

Grand Hotells kuvertpris har for 2016 vært kr. 450,- pr. person for et to-retters måltid.

Sak 2: Regnskap 2016

Vedtak: Regnskapet for 2016 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknader.

Ved inngangen til året hadde klubben en beholdning på kr 17 061,66
Inntekter/medlemskontingent kr 44 647,32
Utgifter kr 49 194,40
Beholdning pr 31.12.2016 kr 12 514,58

Regnskapet et revidert og funnet i orden jfr. Vedlagte revisorrapport.

Sak 3: Budsjett 2017

Vedtak: Budsjettet for 2017 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt under forutsetning av at styrets forslag om utmelding fra Norges Vinklubbers forening og at medlemstallet økes til maks 60. Uforutsette utgifter (eks. foredragsholdere) avklares med styret i forkant.

  Inntekter Utgifter
Kontingent 56 medlemmer 44.800  
Vin 5 møter 40 deltakere   36.000
Medlemsskap NVKF   0
Ekstern foredragsholder   0
Sommermøte – buss   0
Nettside   2.000
Diverse   6.800
Sum 44.800 44.800

Vin kr. 6400 pr. møte + prøvesmaking kr. 800: Totalt kr.7 200 pr. møte.

Kontingenten for 2017 foreslås uendret til kr. 800,- pr. medlem.

Budsjettforslaget er basert på 56 medlemmer.

Med dette legger styret fram et budsjett med balanse mellom inntekt og utgift. Det betyr at vi har en buffer i oppspart kapital til bruk a) hvis antall deltakere pr møte blir større enn tidligere, og b) til å dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med leie av lokaler og transport til sommermøter c) annet som styret foreslår (og som legges fram for medlemmene). Denne bufferen har blitt redusert de siste årene og er nå kommet ned på et nivå som bør opprettholdes for å møte de ovennevnte forhold. Kontingenten for 2016 foreslås holdt uendret dvs. kr. 800,- pr. medlem. Gjennomsnittspris på vin på møtene opprettholdes som nå med kr. 160 pr. deltager. Ettersom vinprisene har økt de siste årene, mens vinklubbens innkjøpspris / -ramme har vært holdt uendret over mange år, bør en ha intensjon på sikt være å øke innkjøpsprisen slik at klubben også skal kunne prøve ut viner av høyere kvalitet og pris.

Sak 4: Forslag til program 2017

Vedtak: Styrets forslag til program for 2017 ble enstemmig godkjent.

Dato Tema Vertskap
21.04.17 Viner fra Australia Sidsel Owren og Jostein Østeraas
Marit og Gunnar Thorsen
09.06.17 Vin til grillmat Brit Bjørkamo og Verner Jepsen
Ingunn Helmersberg og Tormod Rimehaug
08.09.17 Sprudlende og rødt (italiensk) Eva Tempte og Johan Chr. Mørkved
Åse og Arnfinn Kolberg
03.11.17 Viner fra Libanon og Israel Solveig og Ola Moxness
Anne-Berit og Arild Wanderås
02.02.18 Vin i skreisesongen Marit og Asbjørn Helland
Elin og Jon Rannem

Sak 5: Steinkjer Vinklubb Ølvins generelle arbeid og retningslinjer

Presidenten la fram ulike forslag til vinturer høsten 2017. Fra debatten som fulgte kom flg. synspunkter fram:

 • Sicilia som utfluktsmål
 • Unngå skolenes høstferie (priser og familiesammenkomster)
 • Varighet ca.1 uke
 • Kostnad estimert til 12-13 000 kr.
 • Mulighet for å koble seg opp mot Sparebank 1 sin tur til Sicilia

Vedtak: Presidenten sender mail til medlemmene om interessen når turen er mer fasttømret.

Sak 6: Innkomne saker

Sak 1: Steinkjer Vinklubb Ølvin melder seg ut av Norges Vinklubbers Forbund

Sak 2: Vedtektsendring, under medlemskap punkt C: Medlemstallet i Steinkjer Vinklubb er satt til maks 60.

Vedtak: Utmelding av NVF og økning av medlemstallet til maks, 60 enstemmig vedtatt.

Sak 7: Valg

Valgkomiteen leder la fram flg. forslag på styret i 2017:

Navn  
Jørgen Grinde Ikke på valg. Valgt for 2 år
Arild Wanderås Valgt for 2 år
Kåre Fossvik Valgt for 2 år
Marit Helland Ikke på valg
Idar Vesterdal Ikke på valg
Odd Arvid Møller Varaperson
Ola Moxness Varaperson. Ikke på valg
Rolf Karset Revisor
Tora Rye (leder), Odd Jørgen Rye,
Anne-Berit Strand og Asbjørn Kvernland
Valgkomite

Vedtak: Samtlige foreslåtte ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Steinkjer 15.02.2017

Eva Tempte, Ola Moxness