Skip Navigation Links > Møtereferat > 2018-02-02 (Årsmøte)

Årsmøte i Steinkjer Vinklubb Ølvin 02.02.18

Årsmøtet ble avholdt på Quality Grand Hotell fredag 2. februar 2018. Det var 31 medlemmer til stede.

President Jørgen Grinde ønsket velkommen og fikk godkjent innkalling og sakliste. Han ble også enstemmig valgt som møteleder.

Arild Wanderås ble valgt som møte sekretær.

Elin Rannem og Marit Helland ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 1: Årsberetning for 2017

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2017 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Marit Helland Kasserer
Arild Wanderås Sekretær
Idar Vesterdal Styremedlem
Kåre Fossvik Styremedlem
Odd Arvid Møller Varamedlem
Ola Moxness Varamedlem
Rolf Karset Revisor
Odd Jørgen og Tora Rye(leder)
Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Valgkomité

Styremøter

Styret har hatt to møter i 2017/2018 og har behandlet følgende saker:

  • Konstituering av styret
  • Forberedelse til årsmøtet
  • Tema på vinkvelder / møteprogram 2018
  • Vintur

Medlemskap

Medlemstallet pr. 1. februar er 54 medlemmer hvorav fire av disse har permisjon. I løpet av året har fire personer meldt seg ut. Vi har ikke mottatt nye søknader om medlemskap og derfor er heller ingen tatt opp som nye medlemmer. I følge vedtektene kan klubben ha inntil 60 medlemmer.

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet. Medlemsmøtene har vært gjennomført på Grand hotell. Vi er meget godt fornøyd med service, meny og servering. Det har vært godt oppmøte og møtene har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og godt humør. Både det faglige og sosiale innholdet har vært ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Sommermøtet ble gjennomført på en flott måte på Brandheia Villmarksleir.

Styret takker alle vertsparene for meget godt utført jobb.

I snitt har det deltatt 31 medlemmer pr møte.

Følgende møteprogram ble gjennomført

Dato Tema Vertskap
21.04.17 Viner fra Australia Brit Bjørkamo og Verner Jepsen
Ingunn Helmersberg og Tormod Rimehaug
09.06.17 Vin til grillmat Sidsel Owren og Jostein Østeraas
Marit og Gunnar Thorsen
08.09.17 Sprudlende og rødt (italiensk) Eva Tempte og Johan Chr. Mørkved
Åse og Arnfinn Kolberg
03.11.17 Viner fra Libanon og Israel Solveig og Ola Moxness
Anne-Berit og Arild Wanderås
02.02.18 Vin i skreisesongen Marit og Asbjørn Helland
Elin og Jon Rannem

Økonomi

Regnskapet for 2017 er oppgjort med et overskudd på kr 7 407,97. Overskuddet skyldes lavere utgifter knyttet til utmelding fra Norske Vinklubbers Forbund og at en ikke har nyttet ekstern vinekspert det siste året. Kontingentøkningen som ble vedtatt på årsmøtet i 2016, har også styrket økonomien.

Vinklubben har en beholdning på kr. 19 923,33 pr. 31.12.2017.

Medlemskontingenten for 2017 har vært kr 800,- pr. medlem.

Grand Hotells kuvertpris har vært kr. 460,- pr. kuvert for et to-retters måltid og kr 555,- for tre-retters.

Sak 2: Regnskap 2017

Beholdning pr. 31.12.2016 Kr. 12 514,56
Inntekter/medlemskontingent Kr. 44 113,77
Utgifter Kr. 36 705,80
Beholdning pr 31.12.2017 Kr. 19 923,33

Regnskapet et revidert og funnet i orden jfr. vedlagte revisorrapport.

Vedtak:
Regnskapet for 2017 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 3: Budsjett 2018

Vedtak:
Budsjettet for 2018 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknader. Budsjettet forutsetter en kontingentøkning til kr 900 pr. medlem.

  Inntekter Utgifter
Kontingent 50 medlemmer 45.000  
Vin 5 møter snitt 40 deltakere   40.000
Medlemsskap NVKF   0
Ekstern foredragsholder   0
Sommermøte – buss   0
Nettside   2.500
Diverse   2.500
Sum 45.000 45.000

Kontingenten for 2018 foreslås hevet med 100 kroner til kr. 900,- pr. medlem.

Budsjettforslaget er basert på 50 betalende medlemmer.

Vin kr. 7200 pr. møte + prøvesmaking kr. 800: Totalt kr. 8000 pr. møte.

Kontingenten for 2018 foreslås økt fra kr. 800,- pr. medlem til kr. 900. Gjennomsnittspris på vin på møtene økes fra kr. 160 pr. deltager til kr. 180. Økningen i kontingenten og justering av innkjøpspris begrunnes med et ønske om å opprettholde kvaliteten på de viner vi tester ut på klubbkveldene. Vinklubbens innkjøpspris / -ramme på kr. 160 å pr. møtedeltaker har vært holdt uendret over mange år, mens Vinmonopolets priser har økt. Kontingentøkningen er slik en tilpasning til dette.

Med dette legger styret fram et budsjett med balanse mellom inntekt og utgift. Det betyr at vi har en buffer i oppspart kapital til bruk a) hvis antall deltakere pr møte blir større enn tidligere, og b) til å dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med leie av lokaler og transport til sommermøter c) annet som styret foreslår (og som legges fram for medlemmene). Eventuelle tiltak som ikke er budsjettert, skal godkjennes av styret. Flere år med underskudd er snudd til et driftsår med overskudd, noe som betyr at beholdningen har økt noe sammenlignet med 2016. Det er ikke behov for å øke denne beholdningen ytterligere.

Kuvertpriser 2018: to - retters måltid: kr. 470,-, tre - retters måltid: kr. 570.

Sak 4: Forslag til program 2018

Vedtak:
Styrets forslag til program for 2018 ble enstemmig godkjent. Interne bytter av vertskap skjer etter avtale.

Dato Tema Vertskap
16.03.18 Winemakers dinner
Viner fra Cascina Collina i Piemonte
Gunn Astrid og Jørgen Grinde
Ursula og Kåre Fossvik
15.06.18 Vin til sommermat Ingunn Krekling og Finn-Åge Søråsen
Anne-Berit og Rolf Karset
07.09.18 Viner fra Østerrike Åse og Omar Ingimundar
Anne Marie og Odd-Arvid Møller
09.11.18 Viner basert på Pinot Noir Thora og Odd Jørgen Rye
Vigdis og Hans Petter Stokke
08.02.19 Viner fra Bordeaux Åse og Idar Vesterdal
Magnhild og Birger Asphaug

Sak 5: Steinkjer Vinklubb Ølvins generelle arbeid og retningslinjer

Orientering om foreslått vintur til Sicilia– forslag fra Brustad. Det var størst interesse for at vinturen gjennomføres i første del av oktober. Jørgen forhandler videre med Brustad.

Det ble også en meningsutveksling om hvordan en skal rekruttere nye medlemmer til klubben.

Sak 6: Innkomne saker

Det er ingen innkomne saker.

Sak 7: Valg

Det skal velges president, to styremedlemmer, ett varamedlem og revisor. Se forslag fra valgkomiteen.

Vedtak:
Valgkomiteens forslag på styre ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Styret konstituerer seg selv.

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Marit Helland Styremedlem
Arild Wanderås Styremedlem
Ola Moxness Styremedlem
Kåre Fossvik Styremedlem
Odd Arvid Møller 1. Varamedlem
Sidsel Owren 2. varamedlem
Rolf Karset Revisor
Odd Jørgen og Tora Rye(leder)
Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Valgkomité

 

Elin Rannem Marit Helland