Skip Navigation Links > Møtereferat > 2019-02-08 (Årsmøte)

Årsmøte i Steinkjer Vinklubb Ølvin 08.02.2019

Årsmøtet ble avholdt på Quality Grand Hotell fredag 08.02.2019. Det var 33 medlemmer til stede.

President Jørgen Grinde ønsket velkommen og fikk godkjent innkalling og sakliste. Han ble også enstemmig valgt som møteleder.

Arild Wanderås ble valgt som sekretær.

Elin Rannem og Brit Bjørkamo ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 1: Årsberetning for 2018

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2018 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Marit Helland Kasserer
Arild Wanderås Sekretær
Ola Moxness Styremedlem
Kåre Fossvik Styremedlem
Odd Arvid Møller Varamedlem
Sidsel Owren Varamedlem
Rolf Karset Revisor
Odd Jørgen og Tora Rye(leder)
Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Valgkomité

Styremøter

Styret har hatt ett møte i 2018/2019 og har behandlet følgende saker:

  • Konstituering av styret
  • Forberedelse til årsmøtet
  • Tema på vinkvelder / møteprogram 2019/2020
  • Søknad om medlemskap: to personer

Medlemskap

Medlemstallet pr. 1.februar er 50 medlemmer. I løpet av året har fire personer meldt seg ut. Vi har ikke mottatt nye søknader om medlemskap, og derfor er heller ingen tatt opp som nye medlemmer. Ifølge vedtektene kan klubben ha inntil 60 medlemmer.

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet. Medlemsmøtene har vært gjennomført på Grand hotell. Vi er meget godt fornøyd med service, meny og servering. Møterommet Hjorten fungerer utmerket. Noen av møtene har vært lagt til møterommet Elgen som etter vår mening fungerer dårlig i forhold til klubbens behov. Det er spesielt forhold vedrørende akustikk og støy som er lite tilfredsstillende. Dette er tatt opp med hotellet. Det har vært godt oppmøte, og møtene har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og godt humør. Både det faglige og sosiale innholdet har vært ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Sommermøtet ble gjennomført på en flott måte i Trønderavisa lokaler der Brød og Circus stod for maten.

Styret takker alle vertsparene for meget godt utført jobb.

I snitt har det deltatt 31 medlemmer pr møte.

Følgende møteprogram ble gjennomført

Dato Tema Vertskap
16.03.18 Winemakers dinner
Viner fra Cascina Collina i Piemonte
Presentasjon ved gårdens eiere:
Hilde Berthing og Stein Torbjørnsen
Ursula og Kåre Fossvik
Gunn Astrid og Jørgen Grinde
15.06.18 Vin til sommermat
Ingunn Krekling og Finn-Åge Søråsen
Anne-Berit og Rolf Karset
07.09.18 Viner fra Østerrike Anne Marie og Odd-Arvid Møller
Magnhild og Birger Asphaug
09.11.18 Viner basert på Pinot Noir Thora og Odd Jørgen Rye
Vigdis og Hans Petter Stokke
08.02.19 Viner fra Bordeaux Åse og Omar Ingemundar
Åse og Idar Vesterdal

Vintur

Klubben gjennomførte vintur til Sicilia. 3. – 8. oktober. 18 medlemmer deltok. Vi fløy til Catania og ble innlosjert på Hotel Antares i byen Letojanni litt nord for Catania. I løpet av turen besøkte vi tre vingårder, Azienda Barone Egidia/Cantinte Patria, Azienda Agricola Pupillo og Tenuta San Michele /Murgo. Vi hadde også utflukter til vulkanen Etna og byene Siracusa og Taormina. Sicilia var et flott område med gode viner og mange spennende historiske steder. Turen var organisert av Brustad Busstrafikk, jfr. vedlagte program (PDF).

Økonomi

Regnskapet for 2018 er oppgjort med et overskudd på kr 7 858,40. I forhold til tidligere år forklarer utmelding av Norsk Vinklubbers Forbund og ingen innleid vinekspert størsteparten av overskuddet. Utgiftene til vin på møtene har vært noe lavere enn det instruksen tillater. Kontingent-økningen som ble vedtatt på årsmøtet i 2016 og 2018, har også styrket økonomien.

Vinklubben har en beholdning på kr. 27 781,73 pr. 31.12.2018.

Medlemskontingenten for 2018 har vært kr 900,- pr. medlem.

Grand Hotells kuvertpris har vært kr. 470,- pr. kuvert for et to-retters måltid og kr 570,- for treretters måltid.

Steinkjer, 8. februar 2019

Styret for Steinkjer Vinklubb Ølvin

Sak 2: Regnskap 2018

  2018 2017
Inntekter/medlemskontingent 1) 41 434,00 44 113,77
Utgifter 33 575,60 36 705,80
Resultat 7 858,40 7 407,97
Beholdning pr 31.12 27 781,73 19 923,33

Regnskapet et revidert og funnet i orden jfr. vedlagte revisorrapport.

1) Medlemskontingent for fire personer er innbetalt i januar 2019, og er derfor ikke med i regnskapet for 2018. Dette innebærer at det reelle resultatet er kr 3600 høyere enn regnskapet for 2018 viser.

Vedtak:
Regnskapet for 2018 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 3: Budsjett 2019

  Inntekter Utgifter
Kontingent 52 medlemmer 46.800  
Vin 5 møter snitt 32 deltakere   43.200
Medlemsskap NVKF   0
Ekstern foredragsholder   0
Sommermøte – buss   0
Nettside   2.500
Diverse   1.100
Sum 46.800 46.800

Budsjettforslaget er basert på 52 betalende medlemmer.

Kostnadene til møtene er basert på 32 deltagere.

4 ordinære møter: Vin kr. 6.400 pr. møte + prøvesmaking kr. 800: Totalt kr. 7.200 pr. møte.

Årsmøtet: Vin kr. 12.800 + prøvesmaking kr 1600: Totalt kr 14.400

Kontingenten for 2019 foreslås holdt uendret dvs. kr. 900 pr. medlem. Gjennomsnittspris på vin pr. medlem på møtene foreslås økt fra kr. 180,- til kr. 200,- . Økningen i kontingenten i 2016 og 2018 og justering av innkjøpspris begrunnes med et ønske om å opprettholde kvaliteten på de viner vi tester ut på klubbkveldene. De senere årene har vinmonopolets priser økt, mens vinklubbens innkjøpspris / - ramme på kr. 160 pr. møtedeltaker har vært holdt uendret over mange år fram til 2016.

Med dette legger styret fram et budsjett med balanse mellom inntekt og utgift. Det betyr at vi har en buffer i oppspart kapital til bruk a) hvis antall deltakere pr. møte blir større enn tidligere, og b) til å dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med leie av lokaler og transport til sommermøter c) annet som styret foreslår (og som legges fram for medlemmene). Eventuelle tiltak som ikke er budsjettert, skal godkjennes av styret. Flere år med underskudd er snudd til et driftsår med overskudd, noe som betyr at beholdningen har økt noe sammenlignet med 2016 og 2017. Det er ikke behov for å øke denne beholdningen ytterligere.

Kuvertpriser 2019: to - retters måltid: kr. 585,- tre - retters måltid: kr. 650,-. Jf. sak 5.

Sak 4: Forslag til program 2019

Dato Tema Vertskap
05.04.19 Viner fra Portugal Solveig og Ola Moxness
Marit og Gunnar Thorsen
14.06.19 Vin fra Sicilia Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Ingunn Helmersberg og Tormod Rimehaug
13.09.19 Viner i jakta Brit Bjørkamo og Verner Jepsen
Sidsel Owren og Jostein Østerås
15.11.19 Vin til julemat Eva Tempte og Johan Chr. Mørkved
Anne-Berit og Arild Wanderås
07.02.20 Viner fra New Zealand Ulla Britt Bøe og Harald Sletten
Åse og Arnfinn Kolberg

Vedtak:
Styrets forslag til program for 2019 ble enstemmig godkjent. Interne bytter av vertskap skjer etter avtale.

Sak 5: Steinkjer Vinklubb Ølvins generelle arbeid og retningslinjer

Her åpnes det for at årsmøtet kan komme med synspunkter og forslag.

Grand Hotell henvendte seg til klubben medio januar angående praktisering av skjenkereglene. På vinkveldene har det vært tradisjon at de av klubbens medlemmer som fungerer som vertskapet, skjenker vinene, og dette skal være i strid med de kommunale skjenkebestemmelser. Det innebærer at personalet fra hotellet må stå for skjenkingen. Etter som dette betyr et økt behov for mannskap fra hotellets side, vil dette få konsekvenser for kostnaden og vår kuvertpris. Grand Hotells kuvertpris for 2019 er satt til kr. 585,- for et to-retters måltid og kr. 650,- for et tre-retters måltid, en økning fra kr. 470, - og kr 570,-. Utgiftene til skjenking er stipulert til kr. 100 ved et to retteres måltid og kr. 65,- ved et tre-rettes måltid. Totalt innebærer dette en ekstra kostnad pr medlem på kr. 365,- pr. medlem pr. år- forutsatt deltagelse på alle møter arrangert på Grand Hotell. Styret har ikke hatt tid til å se nærmere på alternative lokaler, men hvis årsmøtet ønsker det, kan dette være en oppgave for styret i det kommende året.

Vi har også gitt tilbakemeldinger på møterommet, der Hjorten er det foretrukne rommet av medlemmene. Vanligvis fakturerer Grand et beløp på kr 5200, - for utleie av dette rommet. Dersom vi ønsker å reservere rommet fast til våre møter, må vi regne med tilsvarende pris.

Sak 6: Innkomne saker

Det er ingen innkomne saker.

Sak 7: Valg

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Marit Helland Styremedlem
Arild Wanderås Styremedlem
Ola Moxness Styremedlem
Kåre Fossvik Styremedlem
Odd Arvid Møller Varamedlem
Sidsel Owren Varamedlem
Rolf Karset Revisor
Odd Jørgen og Tora Rye (leder)
Styret oppnevner øvrige medlemmer av komiteen.
Valgkomité

Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg selv.

 

Elin Rannem Brit Bjørkamo