Skip Navigation Links > Møtereferat > 2020-02-07 (Årsmøte)

Årsmøte i Steinkjer Vinklubb Ølvin 07.02.2020

Årsmøtet ble avholdt på Grand Hotell 7. februar 2020 kl. 19:00. Det møtte 33 medlemmer.

President Jørgen Grinde ønsket velkommen og fikk godkjent innkalling og sakliste. Han ble også valgt som møteleder. Arild Wanderås ble valgt som møtesekretær.

Saker

 1. Årsberetning for 2019
 2. Regnskap 2019
 3. Budsjett 2020
 4. Forslag til program 2020
 5. Steinkjer Vinklubb Ølvins generelle arbeid og retningslinjer
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Sak 1: Årsberetning for 2019

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2019 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Marit Helland Kasserer
Arild Wanderås Sekretær, permisjon fra mars
Ola Moxness Styremedlem, sekretær fra april
Kåre Fossvik Styremedlem
Odd Arvid Møller Varamedlem, styremedlem fra april
Sidsel Owren Varamedlem
Rolf Karset Revisor
Odd Jørgen og Tora Rye(leder)
Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Valgkomité

Styremøter

Styret har hatt to styremøter i 2019/2020 hvorav et skriftlig/elektronisk og har behandlet følgende saker:

 • Konstituering av styret
 • Forberedelse til årsmøtet: årsmelding, regnskap, budsjett mm
 • Tema på vinkvelder / møteprogram 2020/2021
 • Søknad om medlemskap: to personer

Medlemskap

Medlemstallet pr. 1.februar er 53 medlemmer. Vi har fått seks nye medlemmer i løpet av året. Ifølge vedtektene kan klubben ha inntil 60 medlemmer.

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet. Medlemsmøtene har vært gjennomført på Grand hotell. Vi er meget godt fornøyde med service, meny og servering. Møterommet Hjorten fungerer utmerket. Noen av møtene har tidligere vært lagt til møterommet Elgen som etter vår mening fungerer dårlig i forhold til klubbens behov. Det er spesielt forhold vedrørende akustikk og støy som er lite tilfredsstillende. Dette er tatt opp med hotellet. Det har vært godt oppmøte, og møtene har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og godt humør. Både det faglige og sosiale innholdet har vært ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Sommermøtet ble gjennomført på en flott måte i By Gårds selskapslokaler der Brød og Circus stod for nydelig mat.

Styret takker alle vertsparene for meget godt utført jobb.

I snitt har det deltatt 31 medlemmer pr møte.

Følgende møteprogram ble gjennomført

Dato Tema Vertskap
05.04.19 Viner fra Portugal Solveig og Ola Moxness
Marit og Gunnar Thorsen
14.06.19 Vin fra Sicilia Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Brit Bjørkamo og Verner Jepsen
13.09.19 Viner i jakta Ingunn Helmersberg og Tormod Rimehaug
Sidsel Owren og Jostein Østerås
15.11.19 Vin til julemat Eva Tempte og Johan Chr. Mørkved
Gunn og Jørgen Grinde
07.02.20 Viner fra New Zealand Ulla Britt Bøe og Harald Sletten
Åse og Arnfinn Kolberg

Økonomi

Regnskapet for 2019 er oppgjort med et overskudd på kr 4 807,90. Fire kontingenter fra 2018 er innbetalt i 2019, slik at det reelle overskuddet er kr. 1207,90.   I forhold til tidligere år har vi redusert utgiftene gjennom utmelding fra Norsk Vinklubbers Forbund og ingen innleid vinekspert. Rammen for vininnkjøp pr. møtedeltaker var kr. 200. Kontingent-økningen som ble vedtatt på årsmøtet i 2016 og 2018, har også styrket økonomien. Vi driver nå i balanse mellom inntekter og utgifter.

Vinklubben har en beholdning på kr. 32 589,63 pr. 31.12.2019

Medlemskontingenten for 2019 har vært kr 900,- pr. medlem.

Grand Hotells kuvertpris har vært kr. 585, - pr. kuvert for et to-retters måltid og kr 650,- for treretters måltid.  Prisøkningen skyldes omlegging av skjenkerutinene. Vinskjenking må i følge Grands fortolkning av skjenkebestemmelsene, foretas av Grands servitører (der klubbens medlemmer/ verter tidligere har stått for serveringen).  Dette er prissatt til kr. 100,- ved en to-retters middag. I tillegg kommer en liten prisjustering tilsvarende den generelle prisstigningen.

Steinkjer 7. februar 2020
Styret for Steinkjer Vinklubb Ølvin

Vedtak: Årsberetningen enstemmig vedtatt

Sak 2: Regnskap 2019

  2019 2018
Inntekter/medlemskontingent 1) 46 833,00 41 434,00
Utgifter 42 025,10 33 575,60
Resultat 4 807,90 7 858,40
Beholdning pr 31.12 32 589,63 27 781,73

Regnskapet et revidert og funnet i orden jfr. vedlagte revisorrapport.

1)Medlemskontingent for 2018 er for fire personer innbetalt i januar 2019. Dette innebærer at det reelle resultatet for 2019 er kr. 3600 lavere enn hva regnskapet for 2019 viser.

Vedtak: Regnskapet tas til etterretning.

Sak 3: Budsjett 2020

  Inntekter Utgifter
Kontingent 51 medlemmer 45 900  
Vin 5 møter snitt 31 deltakere   42 000
Medlemsskap NVKF   0
Ekstern foredragsholder   0
Sommermøte – buss   0
Nettside   2 500
Diverse   1 400
Sum 45 900 45 900

Budsjettforslaget er basert på 51 betalende medlemmer.

Kostnadene til møtene er basert på 31 deltagere i snitt pr. møte.

4 ordinære møter: Vin kr. 6.200 pr. møte + prøvesmaking kr. 800: Totalt kr. 7.000 pr. møte.

Årsmøtet: Vin kr. 12.400 + prøvesmaking kr 1600: Totalt kr 14.000

Kontingenten for 2020 foreslås holdt uendret dvs. kr. 900 pr. medlem. Gjennomsnittspris på vin pr. medlem foreslås holdt uendret, kr. 200 pr. person.

Med dette legger styret fram et budsjett med balanse mellom inntekt og utgift. Det betyr at vi har en buffer i oppspart kapital til bruk a) hvis antall deltakere pr. møte blir større enn tidligere, og b) til å dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med leie av lokaler og transport til sommermøter c) annet som styret foreslår (og som legges fram for medlemmene). Eventuelle tiltak som ikke er budsjettert, skal godkjennes av styret. Flere år med underskudd er snudd til et par driftsår med overskudd, noe som betyr at beholdningen har økt siden 2017. Det er ikke behov for å øke denne beholdningen ytterligere.

Kuvertpriser 2020: to - retters måltid: kr. 590,-, tre - retters måltid: kr. 670,-.

Vedtak: Budsjettet for 2020 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 4: Forslag til program 2020

Dato Tema Vertskap
17.04.20 Viner fra Hellas Lillian og Odd Arne Mardal
Anne-Marie og Odd Arvid Møller
12.06.20 Sommermøte: Viner fra vinland som er små i Norge Ellen Samuelsen og Robert Øfsti
Anne - Berit og Rolf Karset
11.09.20 Viner fra Provence Anne – Berit og Arild Wanderås
Elin og John Rannem
13.11.20 Viner fra Sør - Afrika Ingunn Krekling og Finn-Åge Søråsen
Vigdis og Hans Petter Stokke
05.02.21 Viner laget på Nebbiolo - druen Ursula og Kåre Fossvik
Marit Valøen Helge og Tor Arne Helge

Vedtak: Tema for sommermøtet endres fra Viner fra Kroatia til ovennevnte. Interne bytter av vertskap skjer etter avtale. Møteprogrammet ble deretter godkjent.

Sak 5: Steinkjer Vinklubb Ølvins generelle arbeid og retningslinjer

Her åpnes det for at årsmøtet kan komme med synspunkter og forslag.

Vintur.

Klubben gjennomførte en vintur høsten 2018. Er det ønsker om ny vintur?

Det var enighet blant deltakerne på vinturen høsten 2018 at det i det store og hele det var en vellykket tur. For å sjekke ut interessen for ev. ny tur kom det fram forslag om at Inger Helmersen, Marit Thorsen, Omar Ingimundar og Birger Asphaug i fellesskap får oppdraget med å sjekke ut interesse om ev. reismål, kostnader osv. Ev. forslag legges fram for styret så snart de foreligger.

Møtelokaler

På forrige årsmøte fikk styret i oppgave å utrede alternativ til Grand som møtested.

Styret er av den oppfatning at Grand jevnt over leverer høy kvalitet på mat, servering og service. De viser også høy grad av fleksibilitet i forbindelse med planlegging og bestilling i forkant av møtene.

Vi har forespurt Chef / Mathallen om pris. De mente også at skjenkereglene må tolkes slik Grand har gjort det. Vi har så langt ikke fått eksakt pris, men det ble antydet en noe lavere pris enn på Grand.

Grand Hotell økte kuvertpris for 2019 til kr. 585,- for et to-retters måltid og kr. 650,- for et tre-retters måltid, en økning fra kr. 470, - og kr 570,-. Utgiftene til skjenking er stipulert til kr. 100 ved et to retteres måltid og kr. 65,- ved et treretters måltid. Totalt innebærer dette en ekstra kostnad pr. medlem på kr. 365 - kr 400,- pr. medlem pr. år - forutsatt deltagelse på alle møter arrangert på Grand Hotell. Kuvertprisene for 2010 blir kr. 590,- for en to-retters måltid og kr. 670,- for et treretters måltid.

Styret har sett på alternative lokaler. Ut fra en totalvurdering av kvalitet på mat, service og fleksibilitet anbefaler styret at vi forsetter å holde møtene våre på Grand.

Vedtak: Årsmøtet sa seg enig med styrets anbefaling om å fortsette at møtene avholdes på Grand.

Sak 6: Innkomne saker

Det er ingen innkomne saker.

Sak 7: Valg

Valgkomiteens forslag på styre for 2020.

Navn Verv
Jørgen Grinde Valgt for 2 år
Arild Wanderås Ikke på valg
Kåre Fossvik Ikke på valg
Ola Moxness Valgt for 2 år
Odd-Arvid Møller Valgt for 2 år
Sidsel Owren Østerås Varamedlem
Elin Rannem Varamedlem
Rolf Karset Revisor

Styret konstituerer seg selv med leder, kasserer og sekretær

Valgkomiteen ble takket for vel utført arbeid, og ble umiddelbart enstemmig gjenvalgt.

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styret ble enstemmig vedtatt.

Steinkjer 7. februar 2020

Styret i Steinkjer Vinklubb Ølvin